Polityka prywatności

obowiązująca na stronach internetowych  www.koziafarma.pl

Preambuła do Polityki Prywatności

Certyfikowane Gospodarstwo Ekologiczne Kozia Farma Złotna Katarzyna i Grzegorz Łaski z siedzibą w Morągu będąc świadoma potrzeby ochrony poufności i prywatności powierzonych jej informacji przez swoich Klientów, a także chcąc zapewnić odpowiednią ochronę i właściwe wykorzystywanie danych osobowych postanawia przedstawić Politykę Prywatności obowiązującą na stronach internetowych  www.koziafarma.pl.

Treść Polityki Prywatności

Administratorem przekazanych przez użytkowników oraz odwiedzających danych osobowych jest Certyfikowane Gospodarstwo Ekologiczne Kozia Farma Złotna Katarzyna i Grzegorz Łaski  z siedzibą przy wieś Złotna 29, 14-300 Morąg, numer NIP 8261306015, numer REGON 712385049, zwana w dalszej części Administratorem

  1. Użytkownik wyżej wskazanej strony internetowej oraz osoba odwiedzająca witrynę www.koziafarma.pl zobowiązują się do zapoznania się oraz  przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.koziafarma.pl.

W związku z tym Użytkownicy proszeni są o okresowe sprawdzanie treści niniejszego oświadczenia w celu zapoznania się z jej ewentualnymi zmianami.

  1. Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na wyżej wskazanie stronie internetowej. Zawartość powyższej witrynie, w szczególności ich forma, a także treść podlega prawom autorskim przysługującym Certyfikowane Gospodarstwo Ekologiczne Kozia Farma Złotna Katarzyna i Grzegorz Łaski z siedzibą w Morągu. Ewentualne wykorzystywanie treści lub zdjęć umieszczonych w witrynie www.koziafarma.pl odbywać się może wyłącznie na ściśle określonych warunkach, uzgodnionych wcześniej z Administratorem.
  1. Użytkownicy korzystający z powyższej strony internetowej pozostają anonimowi do czasu aż zdecydują, że chcą się zarejestrować lub zalogować. Rejestrując się na stronie, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności  i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych składających się na konto, które zostały uprzednio przez niego udostępnione.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację

Certyfikowane Gospodarstwo Ekologiczne Kozia Farma Złotna Katarzyna i Grzegorz Łaski  przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz stosuje wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. 

  1. Dane uzyskiwane od Użytkowników podczas procesu rejestracji lub uzyskane przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane przez Administratora jedynie w celach statystycznych, nie będą natomiast wykorzystywane w celach marketingowych.
  1. Użytkownik proszony jest o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu wyżej wskazanej strony internetowej, tak aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać informacji jego dotyczących. Administrator prosi o zachowanie ostrożności w udostępnianiu osobom trzecim jakichkolwiek danych związanych z korzystaniem z wyżej wskazaną stroną internetową.
  1. Administrator oświadcza, że nie udostępnia danych personalnych lub danych adresowych swoich Klientów osobom trzecim.
  1. W wypadku gdy wyżej wskazana strona internetowa zawiera łącza do innych witryn internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ich polityki prywatności, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wówczas Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności odwiedzanego serwisu.
  1. Administrator informuje, iż przeglądanie wyżej wskazanej stronie internetowej może wygenerować na komputerze Użytkownika tzw. cookies, czyli pliki, które pozwalają automatycznie rozpoznać komputer Użytkownika przy następnej wizycie.  W wypadku gdy Użytkownik nie zamierza otrzymywać plików cookies, obowiązany jest skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookies lub je blokowała.
  1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Użytkownik może cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także zwrócić się z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części. W takim przypadku użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:koziafarma@koziafarma.pl tel. 663-144-547 lub listownie na adres: Certyfikowane Gospodarstwo Ekologiczne Kozia Farma Złotna Katarzyna i Grzegorz Łaski   wieś Złotna 29, 14-300 Morąg.